Informacja o ADO

Informujemy, że:

1)   administratorem przekazanych danych jest Italian Fashion by Guazzone Sp. z o. o., ul. Ossowska 41a, 05-220 Zielonka, e-mail sekretariat@italianfashion.pl, tel. (+48 22) 781 91 02;

2)   dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (o współpracy/sprzedaży/o świadczenie usług drogą elektroniczną), a także ewentualnych roszczeń z tej umowy, w związku z realizacją tejże umowy;

3)   dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne (w tym przechowywanie danych informatycznych – tzw. hosting), oraz podmiotom zajmującym się faktoringiem i dochodzeniem roszczeń;

4)   dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres umożliwiających podnoszenie roszczeń w związku z realizacją umowy (typowo dwa lata od dnia wydania towaru dla roszczeń z tytułu rękojmi), a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także przez czas późniejszy (cel marketingowy), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;

5)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy; dodatkowo, w zakresie podania danych dla celów marketingowych – niepodanie tych danych i brak zgody na takie działania będzie skutkował zaniechaniem ich realizacji przez administratora.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.


©2021 Italian Fashion - All rights reserved | design by VENTI